Szkolenie przygotowujące realizatorów programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

Szkolenie przygotowujące realizatorów programu

Szkolenia dla przyszłych realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Oferta szkoleniowa kierowana jest do pedagogów, psychologów pracujących w szkołach, placówkach systemu oświaty i organizacjach pozarządowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie realizatorów programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - warsztatów dla rodziców, pragnących poszerzyć swoje umiejętności rodzicielskie, szukających sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

 

1. Rodzina jako czynnik chroniący w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

2. Rola dialogu jako podstawy budowania relacji międzyludzkich i wychowania.

 3. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.

4. Zasady; normy; wartości; ograniczenia jako niezbędny warunek wychowania.

5. Uczucia; ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.

6. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.

7. Wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny.

8. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.

9. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.

10. Negatywne skutki etykietowania, przypisywania ról.

11. Konstruktywna pochwała jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

 

O programie:

Program ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży poprzez poprawę umiejętności wychowawczych rodziców,  wychowawców i nauczycieli.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. A także nauka umiejętności lepszego porozumiewania się i kształtowania więzi z dzieckiem, opartych na wzajemnym szacunku.

Program przyczynia się do wzmacniania więzi między rodzicami lub wychowawcami a dziećmi – najważniejszego czynnika chroniącego przed zachowaniami ryzykownymi takimi, jak zachowania agresywne, używanie substancji psychoaktywnych, przedwczesna inicjacja seksualna.  Uczy rodziców i wychowawców wprowadzania zdrowej dyscypliny, właściwego reagowania na nieprawidłowe zachowania dziecka, eliminowania typowych kar, w tym cielesnych, wywołując zmianę postaw wychowawczych rodziców i nauczycieli, na postawy zgodne z przesłaniem „Szkoły”: budowania podmiotowej relacji z dzieckiem, respektowania autonomii i akceptowania uczuć dziecka, odpowiedzialności za dziecko.

 

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” uzyskała rekomendację Zespołu ds. Oceny i Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego (Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii) i została wpisana do ogólnopolskiej bazy programów rekomendowanych https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow,22

Program jest koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.ore.edu.pl/2010/05/o-programie/

 

Szkolenia dla przyszłych realizatorów programu prowadzą uprawnieni przez ORE trenerzy. Lista trenerów dostępna jest na stronie https://www.ore.edu.pl/2017/06/trenerzy-programu-szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow/

Prowadząca:

ANNA BORKOWSKA – Psycholog, socjoterapeuta. nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. edukacji cyfrowej w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Specjalistka w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży m.in. agresji i przemocy rówieśniczej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, zaburzeń wieku adolescencji. Uczestniczka kilku międzynarodowych projektów z zakresu wychowania oraz profilaktyki uzależnień. W 2008 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny MEN uzyskując kwalifikacje edukatora MEN.

Trener programów profilaktycznych: Szkoła dla Rodzicówi Wychowawców, Golden Five, Unplugged, Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji. Autorka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (m.in. Loguj się z głową, Kompas) oraz licznych programów szkoleniowych dla specjalistów, a także kilku publikacji dotyczących profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. Współautorka ogólnopolskiego Systemu oceny i rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego opracowanego w ramach programu European Drug Demand Reduction Action (EDDRA)..

Przez wiele lat kierowała Wydziałem Wychowania i Profilaktyki w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla pracowników oświaty (szkoły, poradnie psychologicznopedagogiczne, kuratoria, ośrodki doskonalenia nauczycieli). 

Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa dwa weekendy – 28-29 października oraz 4-5 listopada 2023 roku, w godzinach 9.00-18.00)  – 40 - godzin dydaktycznych.

Koszt: 1260 zł

W skład ceny wchodzą zajęcia dydaktyczne, przerwy kawowe oraz obiady

Zajęcia odbywają się w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH ul. Mszczonowska 6, Warszawa (wjazd od ul. Ordona lub ul. Gniewkowskiej)

Link do zapisu: https://forms.gle/SBTH2pNA4hFEXzGp8

Istnieje możliwość dokupienia noclegów – 120 zł (jedynka/noc), 100 (dwójka/noc) oraz kolacji 25 zł i śniadań- 20 zł – w tej sprawie proszę kontaktować się na adres wkobojek@etoh.edu.pl

Dane do przelewu:

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,

tytuł przelewu: imię nazwisko – szkoła dla rodziców

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

Wyślij nam najpóźniej do 20 października potwierdzenie opłaty na adres email: profilaktyka@etoh.edu.pl.

W przypadku instytucji, które mogą dokonać płatności dopiero po otrzymaniu faktury prosimy o przesłanie na adres profilaktyka@etoh.edu.pl zobowiązania do płatności od pracodawcy/płatnika. Zobowiązanie powinno posiadać czytelny podpis i pieczątkę kierownika placówki lub księgowego. Na podstawie skanu otrzymanego zobowiązania do pokrycia kosztów

nasza księgowość wystawi fakturę z datą płatności 7 lub 14 dni.

Pliki do pobrania