Działalność wydawnicza

Duże znaczenie w działalności Fundacji ma sfera wydawnicza, która wiąże się ściśle z prowadzeniem edukacji publicznej w zakresie profilaktyki problemowej. Dzięki sprawnym i przemyślanym działaniom edukacyjnym można podnosić umiejętności i kompetencje zawodowe ludzi, przekazywać wiedzę i kształtować świadomość oraz postawy społeczne.

Fundacja jest wydawcą miesieczników "Swiat Problemów" i  "Remedium". Oba periodyki mają zasięg ogólnopolski i już 30 lat towarzyszą i wspierają lokalne podmioty i indywidualne osoby w działaniach służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. "Świat Problemów" dostarcza podstawowej wiedzy we wszystkich specjalnościach związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (nowoczesne metody psychoterapii, profilaktyka, praca socjalna, specyfika realizowania programów w gminach). Dużą wagę przywiązuje się do prezentacji działań podejmowanych w samorządach lokalnych, a odzwierciedleniem tego jest redagowana specjalna wkładka "W samorządach o problemach alkoholowych". Cyklicznie na kolumnach zatytułowanych "Co słychać w Warszawie" przedstawiane są również działania i przedsięwzięcia podejmowane przez Urząd m.st. Warszawy w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pismo stanowi doskonałe narzędzie pracy dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, władz samorządowych, osób działających w ramach stowarzyszeń i klubów abstynenckich, pracujących w lecznictwie odwykowym, pracowników socjalnych.

"Remedium" poświęcone jest profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia. Pismo prezentuje na swoich łamach zagadnienia związane z profilaktyką problemową prowadzoną w środowisku dzieci i młodzieży; przedstawia osiągnięcia w dziedzinie pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej prowadzonej w środowisku szkolnym i rodzinnym, strategii i nowoczesnych technologii oraz programów profilaktycznych, badań dotyczących problemów dzieci i młodzieży oraz innych niepokojących zjawisk (np. przemocy), które mają wpływ na funkcjonowanie szkoły. Sporo miejsca poświęca się także problematyce związanej z narkotykami, ponieważ młodzież coraz częściej sięga równocześnie po alkohol i narkotyki.

Oprócz czasopism Fundacja wydaje w ramach Wydawnictwa REMEDIUM publikacje książkowe i broszury. To nowy projekt edukacyjny Fundacji ETOH, zaadresowany do osób zajmujących się zawodowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy oraz ich klientów.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą aktualną ofertą wydawniczą, którą będziemy systematycznie rozbudowywać.  Dokładamy wszelkiej staranności, aby jakość merytoryczna naszych publikacji była na jak najwyższym poziomie merytorycznym, dlatego każda z naszych publikacji powstaje w porozumieniu z PARPA i  wydawana jest  w tej serii pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.