Rada Fundacji

Radę Fundacji tworzą osoby o wysokich kwalifikacjach lub zasługach dla profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem, narkotykami oraz innymi formami zachowań i postaw problemowych. Na czele Rady Fundacji stoi Prezes powołany na 4 lata, który może być powoływany na to stanowisko wielokrotnie. Prezesów Rady na następne kadencje powołuje Rada Fundacji.

W skład Rady Fundacji wchodzą

Magdalena Wardyńska-Ziółek - Prezeska Rady

Anna Dodziuk van Kooten

Renata Durda

Adam Kłodecki

 

Uprawnienia i obowiązki Rady Fundacji obejmują w szczególności:

1.     nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji,

2.     koordynacja działalności Fundacji w postaci uchwał i wytycznych,

3.     zatwierdzanie i zmienianie Statutu Fundacji,

4.     rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu oraz bilansu,

5.     uchwalanie programów i kierunków rozwoju Fundacji,

6.     podejmowanie uchwał o rozszerzeniu grona Fundatorów,

7.     podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji,

8.     uchwalanie wielkości funduszu reprezentacyjnego w granicach obowiązujących przepisów

9.     podejmowanie uchwał dotyczących dysponowaniem majątkiem Fundacji.