Działalność edukacyjna i szkoleniowa

W 2020 roku powołana została do życia  Niepubliczna Placówka Ksztalcenia Ustawicznego pod nazwą Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH.

Placówka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632) i niniejszego Statutu. Placówka realizuje działalność szkoleniową w postaci odpłatnych i bezpłatnych form kształcenia. Siedziba Placówki mieści się w Warszawie ul. Mszczonowska 6. Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Celem działalności szkoleniowej, prowadzonej przez Placówkę, jest: podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie kompetencji i poszerzanie wiedzy z zakresu: substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania przemocy i agresji, kompetencji psychologicznych następujących grup zawodowych: psychologów, pedagogów i innych specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień i współuzależnienia, osób pomagających ofiarom i sprawcom przemocy, koordynatorów i pełnomocników gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, liderów ruchów trzeźwościowych i samopomocowych.

Zakres tematyczny organizowanych form kształcenia obejmuje zagadnienia:

a.      uzależnień od substancji psychoaktywnych,

b.      uzależnień behawioralnych,

c.      profilaktyki,

d.      przeciwdziałania przemocy i agresji,

e.      innych zachowań problemowych dzieci i młodzieży,

f.       zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych,

g.      prawno-organizacyjnych aspektów rozwiązywania problemów uzależnień,

h.      szkolenia psychologiczne,

i.       zdrowego stylu życia.

Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych określa harmonogram zajęć, który jest konstruowany w sposób optymalny z punktu widzenia potrzeb i możliwości słuchaczy. 

Placówka stosuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia.

Dyrektorem Centrum jest Dorota Jaszczak-Kuźmińska