Działalność pomocowa

Działalnością pomocową w ramach Fundację ETOH zajmuje się Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży "Pępek", który powstał w 1994 r. Ośrodek mieści się przy ul. Hożej 41 w Warszawie (dzielnica Warszawa-Śródmieście). Głównymi jego celami i zadaniami są:

  • Opieka pedagogiczno-psychologiczna udzielana dzieciom z rodzin alkoholowych realizowana w formie zajęć wyrównawczych, ogólnorozwojowych, grup socjoterapeutycznych.
  • Realizacja programu profilaktyki alkoholowej w ramach grup rozwojowych i socjoterapeutycznych.
  • Edukacja pedagogiczno-psychologiczna rozwijająca i kształcąca podstawowe umiejętności psychologiczne.
  • Systematyczna współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorium oświaty, sądem.
  • Praca pedagogiczna z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach.
  • Wszechstronny rozwój dzieci poprzez udział w zajęciach tematycznych.

Uczestnikami zajęć w Ośrodku są dzieci i młodzież w wieku 4-23 lat.

Kierowniczką Ośrodka jest Joanna Graniger - Ptaszkiewicz.