Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Bezpłatne szkolenie przygotowujące do realizacji Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Zapraszamy, nauczycieli, wychowawców, pedagogów warszawskich szkół podstawowych ( pracujących z uczniami klas VII i VIII) i ponadpodstawowych  na szkolenie przygotowujące do realizacji w szkole rekomendowanego programu profilaktycznego polegającego na  podejmowania interwencji wobec uczniów, którzy używają substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków.

Celem Programu jest ograniczenie używania substancji przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w szkole.

Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w swoich założeniach nawiązuje do krótkiej interwencji stosowanej przez lekarzy pierwszego kontaktu wobec osób dorosłych nadużywających alkoholu oraz zasad interwencji kryzysowej.

Interwencję trzeba podejmować jak najwcześniej, aby zapobiegać poważnym szkodom, jakie mogą wynikać z sięgania po środki psychoaktywne. Używanie przez nastolatka zarówno legalnych (alkohol, papierosy) jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych (narkotyki) jest zawsze zachowaniem ryzykownym, bez względu na swoją częstotliwość. 

Nawet okazjonalne sięganie po substancje psychoaktywne może prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak: upojenie alkoholowe, zachowania impulsywne, wypadki, urazy, zatrucia związane z zażyciem zanieczyszczonego narkotyku, zaburzenia pracy układu oddechowego lub układu nerwowego. 

Osoby odurzone, częściej stają się też ofiarami przestępstw: kradzieży, gwałtów, pobić. Wczesna interwencja w przypadku sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne ma ogromne znaczenie dla zmiany zachowania nastolatków. 

Może zapobiegać poważnym problemom zdrowotnym i społecznym. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele nie ignorowali żadnych sygnałów mogących wskazywać na kontakty ucznia ze środkami odurzającymi i od razu podejmowali działania interwencyjne. Ze względu na trudną sytuację psychologiczną ucznia i jego rodziców, interwencja musi być nastawiona na udzielenie im pomocy i wsparcia.

Adresowana jest do rodziców i ich dzieci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu związanego z używaniem przez dziecko narkotyków/alkoholu. Rola szkoły polega, przede wszystkim, na udzieleniu wsparcia rodzicom i uczniom w poradzeniu sobie z problemem poprzez dostarczenie odpowiednich informacji i zaproponowanie konkretnego sposobu rozwiązania problemu. Jednocześnie wyrażany jest brak akceptacji dla łamania przez ucznia zasady szkolnej, która zobowiązuje do nieużywania substancji psychoaktywnych.

 

Po  odbyciu szkolenia będziecie Państwo wyposażeni:

- w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniami i rodzicami;

- materiały dydaktyczne;

- zaświadczenie uprawniające do prowadzenia Programu w szkole.

Programy Szkolna Interwencja Profilaktyczna znajduje się na liście Rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego https://programyrekomendowane.pl/ . Programy zawarte na tej liście są zbadane pod kątem spełnienia standardów odnoszących się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, tj. etapu diagnozy i oceny potrzeb, wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji.

Adresaci: osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

 

Prowadzące  – Anna Borucka, Agnieszka Pisarska

Anna Borucka mgr psychologii.

Ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe obejmuje: pracę naukową w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, działalność szkoleniową w dziedzinie standardów jakości oraz ewaluacji szkolnych programów profilaktycznych, współorganizowanie konferencji i seminariów poświęconych zagadnieniom związanym z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką. 

Jest współautorką adaptacji do warunków polskich dwóch amerykańskich programów profilaktycznych tj.  Programu Domowych Detektywów i  Fantastyczne Możliwości. Oba programy uzyskały rekomendację w ramach krajowego Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Jest też współautorką  rekomendowanego szkolnego  programu profilaktycznego pn. Szkolna interwencja profilaktyczna adresowanego do nastolatków sięgających po substancje psychoaktywne oraz ponad 100 publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę na temat epidemiologii i  czynników chroniących/ryzyka związanych z sięganiem przez młodzież po substancje psychoaktywne, szkolnych programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz standardów jakości obowiązującej w profilaktyce opartej na naukowych podstawach. Członkini  Zespołu ds. Oceny i Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Pracuje w Instytucie Psychiatrii I neurologii i  Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

Agnieszka Pisarska

Dr n. med. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2011) 

Mgr psychologii. Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim   (1985)

Zajmuje się badaniami nad rozpowszechnieniem zachowań ryzykownych (w tym tzw. uzależnień behawioralnych) oraz  czynnikami ryzyka/chroniącymi związanymi z tymi zachowaniami, a także profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego. Realizatorka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych dotyczących ww. problematyki.  Autorka i współautorka ponad 100  publikacji naukowych oraz popularno-naukowych, współautorka programów profilaktycznych.  Wykładowca akademicki oraz  realizatorka szkoleń z zakresu profilaktyki oraz ewaluacji programów profilaktycznych   dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, psychologów, terapeutów uzależnień.   Członkini  Zespołu ds. Rekomendacji i Oceny Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego. Specjalista Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Link do zapisu: https://forms.gle/pzNkFYs3J1bgs5kh9

Termin: 25-27 października 2023 roku

Czas trwania: – 22 godziny dydaktyczne/trzy dni

Liczba uczestników : 15 osób

Miejsce szkolenia: Ośrodek szkoleniowy Fundacji ETOH, ul Mszczonowska 6 01-254 Warszawa

Koszt : szkolenie bezpłatne

Publikacje na temat programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna 

1.         Borucka A., Okulicz-Kozaryn K.,  Pisarska A. (2002) Pierwsze doświadczenia związane z wprowadzaniem szkolnej interwencji wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania, 15(2), 241-251. 

2.         Okulicz-Kozaryn K., Borucka A., Pisarska A. (2003) Wprowadzenie do szkół metody interwencji wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne – bariery we współpracy z rodzicami i ich pokonywanie. Medycyna Wieku Rozwojowego, Nr 1, cz. I  styczeń- marzec, 173-190.

3.         Borucka A., Pisarska A., Okulicz-Kozaryn K. (2003) Ocena przydatności i funkcjonowania metody interwencji profilaktycznej w szkole. Medycyna Wieku Rozwojowego, VII(1)2, 157-172.

4.         Borucka, A., Okulicz-Kozaryn, K., Pisarska, A. (2003).  Interwencja profilaktyczna w szkole.  Podręcznik dla instruktorów programu.  Warszawa,  IPiN.

5.         Okulicz-Kozaryn, K., Pisarska, A., Borucka, A. (2003)  Szkolna interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne.  Serwis Informacyjny Narkomania, 3 (22), 27-34.

6.         Pisarska A., Jakubowska L. (2004) Szkolna interwencja w odbiorze uczniów. W:  Alkohol a zachowania problemowe młodzieży. Opinie i badania. Szymanowska A. (red.) Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa, 46-53.

7.         Pisarska A., Jakubowska L. (2004) Uczniowie wobec procedur interwencyjnych. Remedium, 5 (135), 1-3

8.         Borucka A., Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A. (2005) Interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne. Etapy opracowywania programu. W: Diagnostyka – profilaktyka – socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Deptuła M. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz, 238-252. 

9.         Borucka A., Pisarska A., Okulicz-Kozaryn K.(2005) Szkolna interwencja profilaktyczna.(w:)  Profilaktyka w szkole. Szymańska  J., Kamińska-Buśko B. (red.) Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa, 52 – 67.