Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego
Edycja dotowana / bezpłatna

Program Rozwoju Osobistego to cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia. Przeznaczony jest dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

Warunki udziału w PRO:

 1. Własna historia uzależnienia od alkoholu.
 2. Przynajmniej 2-letnia abstynencja.
 3. Ukończona terapia uzależnień.
 4. Możliwe do wykazania zaangażowanie w pomoc innym w środowiskach abstynenckich.

Praca psychologiczna nad własnymi problemami, głównie w formie psychoterapii grupowej, w połączeniu z psychoedukacją i wiedzą o problemach alkoholowych ma służyć bardziej efektywnemu pomaganiu innym ludziom oraz inicjowaniu zmian w środowiskach samopomocowych i społecznościach lokalnych w obszarze problemów alkoholowych. 

Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych.

Jednym z tematów pracy będzie także pomaganie osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz współdziałanie i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • lepsze radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami i trudnościami,
 • utrzymanie trzeźwości i pozytywnego postępu osiągniętego dzięki wcześniejszej abstynencji,
 • poprawa relacji z innymi ludźmi, zdrowe zapobieganie i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów,
 • wzmocnienie wewnętrznej motywacji opartej o głębokie wartości,
 • wsparcie w odnalezieniu pasji i zainteresowań, które pozwolą na konstruktywne spędzanie wolnego czasu,
 • zwiększenie samodyscypliny, a dzięki temu systematyczności w pracy i innych działaniach,
 • rozwój umiejętności planowania, określania priorytetów i wyznaczania celów w zgodzie z sobą,
 • spotkanie z innymi osobami, które zmagały się z podobnymi problemami i wymiana doświadczeń,
 • lepsze radzenie sobie z emocjami, by uniknąć powrotu do nałogu w trudnych emocjach,
 • głębsze zrozumienie przyczyn swojego uzależnienia i większa świadomość samej/ego siebie,
 • wzmocnienie wszystkich korzyści z abstynencji - możliwość poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, relacji z najbliższymi, sytuacji finansowej i ogólnej jakości życia.

PRO obejmie aż 150 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych (3 x 5 dni).

Kierownikiem Programu Rozwoju Osobistego jest Anna Dodziuk.

Szkolenie prowadzą Magda Ilnicka i Grażyna Płachcińska.

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów i superwizorów psychologicznego treningu grupowego oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień.

Program Rozwoju Osobistego odbędzie się w trzech 5-dniowych sesjach, każdy zjazd będzie trwał od wtorku do soboty.

Informacje organizacyjne:

Edycja I (dwie grupy po 15 osób):
14-18 marca, 18-22 kwietnia, 16-20 maja

Edycja II (dwie grupy po 15 osób):
5-9 września, 26-30 września, 17-21 października
 

W ramach udziału w szkoleniu zapewniamy nocleg i pełne wyżywienie.

Gdzie? Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH:

ul. Mszczonowska 6
01-254 Warszawa

Zapisu dokonać można przy użyciu formularza u dołu strony. Wydrukowany i wypełniony formularz należy przesłać mailowo na adres: bmoczulska@etoh.edu.pl

Uwaga! Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z kwalifikacją na szkolenie. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków udziału.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: 

 tel. 22/836 80 89,      tel. 22/439 03 11,        e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.”

 

Pliki do pobrania