Społeczna Naukowa Rada Fundacji

Społeczna Rada Naukowa Fundacji ETOH  kierując się zapisami :

·  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późniejszymi zmianami

·  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami

·  Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych z późniejszymi zmianami

·  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025

 

przyjmuje następujące cele:

·  przy współpracy z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH inicjowanie i wspieranie w realizacji działań edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych;

·  opiniowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniową działalnością Fundacji ETOH  w zakresie jej zgodności z aktualną wiedzą opartą na dowodach naukowych,  metodami pracy i prawodawstwem, dbając w szczególności o wysokie standardy szkoleń;

·  inicjowanie szkoleń oraz wskazywanie problemów, które powinny się znaleźć w planie szkoleniowym Fundacji;

·  inicjowanie współpracy z osobami prowadzącymi badania naukowe dla rozwoju profilaktyki uzależnień oraz udział w realizacji różnorodnych projektów partnerskich;

·  określanie priorytetowej tematyki szkoleń w różnych zakresach uzależnień;

·  promocja szkoleń w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

W skład Społecznej Rady Naukowej wchodzą wybrane osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego, doktora oraz osoby o wysokich kwalifikacjach lub zasługach dla profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem, narkotykami oraz innymi formami zachowań i postaw problemowych, niezatrudnione w Fundacji ETOH – w liczbie maksymalnie 7 osób. 

W skład  Rady Naukowej wchodzą:

Prof. dr hab. n. med. Anna Mosiołek - Przewodnicząca Rady Naukowej

Prof. dr hab. Krzysztof Gąsior 

Dr n. med. Sławomir Jakima

Dr Ewa Kozdrowicz

Dr n. med. Dariusz Malicki 

Mgr Artur Malczewski